Ultra-fast and onsite interrogation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in waters via surface enhanced Raman scattering (SERS)

Water Research, Volume 200, 15 July 2021, 117243.

Dayi Zhang, Xiaoling Zhang, Rui Ma, Songqiang Deng, Xinzi Wang, Xinquan Wang, Xian Zhang, Xia Huang, Yi Liu, Guanghe Li, Jiuhui Qu, Yu Zhu, Junyi Li

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135421004413

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *