Capturing noroviruses circulating in the population: sewage surveillance in Guangdong, China (2013–2018)

Water Research, Volume 196, 15 May 2021, 116990.

Jin gLu, Jinju Peng, Ling Fang, Lilian Zeng, Huifang Lin, Qianling Xiong, Zhe Liu, Huimin Jiang, Chaozheng Zhang, Lina Yi, Tie Song, Changwen Ke, Caixia Li, Bixia Ke, Guanhao He, Guanghu Zhu, Jianfeng He, Limei Sun, Hui Li, Huanying Zheng

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135421001883

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *